O poradenství a práci s klientem

Oblastí pro rozvoj duševní podstaty člověka se v rámci badatelské činnosti zabývám přes dvacet let. Tajemství člověka mne vždy zajímalo, včetně smyslu jeho života, a hledání příčin utrpení. V roce 1995 jsem absolvovala Husitskou teologickou fakultu, mj. v oboru psychosociální vědy (dále religionistika, teologie, filozofie a církevní právo).
Dále jsem absolvovala Homeopatickou školu v Brně, pedagogické minimum v Hodoníně, a dějiny křesťanského umění na Katolické fakultě v Praze.
Zabývám se často tím, co člověka přesahuje a neměnnými principy, jako je láska, vyrovnání, původní plán duše, minulé životy, astrologie a pod.. Vycházím z toho, že je člověk duševní podstaty, a že největší hybnou silou zásadních změn v našich životech je láska, nebo její absence.
Dovoluji si upozornit, že neposkytuji „esoterické zážitky ze zvědavosti“, neboť je to na škodu, a pro skutečné poznání a vývoj to nemá žádný efekt.
Upřednostňuji lidský přístup dle toho, kdo a v jaké situaci za mnou přichází.
Formu terapie volím individuálně dle dispozicí klienta. Vnitřně jsem se nikdy neztotožnila s ateismem. Dodnes je pro mne nevyčerpatelnou studnicí poznání tajemství a hloubky života původní Ježíšovo učení, se společnými prvky budhismu. V případě neměnných principů vycházím z trvalého samostudia  starých mistrů.

Důležitý je nejen stav, ve kterém mne klient vyhledá, ale později také pochopení jeho úrovně vědomí.

Poradenství a konzultace může mnohé osvětlit, mnohé vyčistit a mnohého negativního zbavit. Další klientův vývoj je však vždy závislý na jeho práci na sobě, byť v rámci jeho možností. Největším nepřítelem si je bohužel člověk sám sobě. A to svým myšlením a vírou v něco, co nakonec zklame. Je to neustálá lekce V každém klientovi se snažím apriori vidět to dobré, co se skrývá v jádru téměř každého člověka. Není možné posuzovat celého člověka a jeho život pouze na základě

Nečekejte esoterické zážitky, neboť tato práce s klientem není zážitková turistika, ani únik od reality.

V poradenství preferuji přirozeně lidský přístup a později snahu o sebepoznání a dobrodružství sebeobjevování.

Za úspěch považuji, když si klient osvojí časem alespoň jednu metodiku práce na sobě a provozuje ji postupně také bez mé pomoci. Jedna věc je pomoc v krizové situaci, druhá věc je pochopení problému ve všech souvislostech, další fáze je terapie očisty a nápravy. Další fáze je možnost neopakování starých chybných návyků. Nakonec následuje aplikace nových tvůrčích přístupů v našem životě, kdy se sice nevyhneme respektování našeho původního plánu, ale můžeme změnit formu osobního projevu při osudových a zátěžových situacích.

Nejsem zastáncem výroku: Každý to máme jinak. Vycházím totiž z neměnných archetypálních principů, které existují nejen ve vnitřním, ale i ve vnějším světě našich vztahů a v životě vůbec. Kdyby například ve sboru řekly sboristky, každý to máme jinak, tak by dirigent mohl opustit své místo, a sbor by si nemohl dovolit nikde vystoupit, protože by se nedal poslouchat. Noty, melodie, text, hudební nástroje, to je něco, co je pevně dáno a co se vyvíjí a mění jen nepatrně. Čili nerespektování určité hierarchie hodnot a daných životních principů, může terapii ze začátku ztěžovat, ale zde platí – trpělivost růže přináší. Do povědomí značné části obyvatelstva se uměle díky médiím naimplantoval názor: že všichni můžeme všechno, stačí si na to půjčit. Výsledkem je hospodářské krize, které však vždy předchází krize morální a duševní. I zde je však možné změnit názor a osvojit si základy zdravého selského rozumu.

Individuální sezení a práce s klientem

Zaměřuji se na rozvoj duševní podstaty člověka, a na prevenci jeho psychospirituální krize současného člověka. K tomu používám různé metody, jako například : Královskou vědu – astrologii. Dále homeopatii, mytologii a jiné metody. Respektuji především dané a neměnné vesmírné principy, kterým podléhá na zemi nejen příroda, ale také člověk. Jsou to především principy vývoje, lásky, ale také zákon vyrovnán (neboli karmy) Pouze skutečná pravda osvobozuje, proto je k jejímu nalezení cesta trnitá a vyžaduje mnohdy odvahu. Neboli dobrodružství sebeobjevování.

Moje práce se ideologicky nerozchází s původním učení Ježíše z Nazaretu. Takže se např. praktikující katolík se nemusí bát, že jeho psyché utrpí nějakou úhonu. Ve své práci klade důraz na prolínání dvou světů. Nevysvětlitelné zážitky, s nimiž se lidé nemohou běžně svěřit ani svým nejbližším. Každopádně se zabývám zážitky spirituálními, které jsou vzácné, a pro náš vývoj velmi hodnotné.

Párové poradenství – jen v málo případech se dá ukončit utrpení rychlým rozchodem. Když se ale dostaví komunikační propast, kdy se jeden z páru zablokuje a odmítá jakoukoliv dohodu, může být má přítomnost jako prostředníka pozitivní.

Klienti postiženi stavem zamilovanosti – k tomuto druhu klientů přistupuji obzvláště specificky a ohleduplně. I když jejich stav přináší ve střídavých vlnách potěšení i utrpení, považuji ho za jeden z nejvýznamnějších procesů osobního, duševního i duchovního růstu. Tento růst bolí, ale vyhnout se mu nelze. Tento stav postihuje klienty v jakémkoliv věku a v jakékoliv vztahové, sociální a profesní pozici. Nutno podotknout, že až čas ukáže, o jaký druh setkání se jedná. Potíže se však mohou pohybovat od několika týdnů, po několik desetiletí. Hodně konkrétních důvodů mne vede k tomu, že bych uvítala, kdyby VZP schválila stav zamilovanosti jako diagnózu, na kterou by bylo možné vystavit neschopenku. Takový člověk se skutečně nachází ve změněném stavu vědomí a mnohdy to může mít neblahý vliv na jeho pracovní výkony, nebo při řízení motorového vozidla. Například ve starém Řecku na toto dbali, a platilo nařízení, že zamilovaným osobám bylo zakázáno podepisovat jakékoliv smlouvy.

Matka a dítě – tento druh vztahu nám mnohdy trvale garantuje nejhlubší a nejdlouhodobější prožitky nejrůznějšího charakteru. Ovšem i ve světě matek existují určité neměnné principy. Avšak jsou to právě matky, které je často a velmi urputně odmítají přijmout. Výsledkem pak může být nekonečné utrpení matky, která se mylně domnívá, že tímto přístupem změní původní plán duše svého dítěte, včetně jeho genetického nastavení. Obzvláště těžké je pro matku přijmout skutečnost, že má její dítě psychopatické a sociopatické sklony. Ovšem ani tyto případy nejsou neřešitelné, jen je třeba vědět, že je to pro rodiče mnohem větší výzva a nutnost na sobě pracovat, a pochopit paradoxy života, poškození v minulých životech, rozměr odpuštění, ale také možnost částečného odpoutání se. Ať už se nám narodí jakékoliv dítě, nezbavuje nás to odpovědnosti za vývoj naší duše.

Poradenství pro muže – Než se fáze feminismu dostane ke zdravému matriarchátu, tak uplyne patrně ještě několik století, a to je poměrně dlouhá doba. Musím říci, že je potřeba v dnešní době podporovat zdravé, přímé mužství, a názorovou jednoduchost , protože tyto vlastnosti nevyprodukuje žádné organizované společenství tzv. duchovních žen, ani několikaleté kamarádky, které neustále a dokola mluví o mužském světě ve stylu, který ale muži vůbec ve svém myšlenkovém světě nemají. Žena uklízí celou palubu lodi a hlídá tam děti, ale muž, i když se jeví, že oproti ní nic nedělá, tak stojí u kormidla, a hlídá směr plavby. Když všechno dělá žena sama, může se jí stát, že uvízne na břehu. Proto ženám doporučuji nikoliv partnera za každou cenu, ale přátelství s muži, kteří ji uzemní, a také rozesmějí. Žena řekne o svém problému 100 vět, kdežto muž pouze jednu, protože má větší talent zachovat si tzv. metodu hlavního článku. Podle mne je třeba podporovat a vážit si dobrých ryze mužských vlastností, neboť žena na muže zanevře a nevidím na něm již nic dobrého, tak se jeho duševní stav časem zhoršuje jak v domácnosti, tak profesně. S muži pracuji zcela jinak nežli s ženami, neboť bychom těžko nalezli společné výchozí body. Pokud se žena dívá na všechny muže jen jako na nižší druh, zůstává se svým ženstvím sama, a nemůže být spokojena ani v případě majetkového zajištění a dobrého zdraví. Pokud má ale jedinec (muž i žena) více zkušeností, tak může v opačném pohlaví objevit to lepší – zasunuté a udupané. S muži pracuji ráda, neboť jejich způsob pojetí světa a života je jednoduchý, a proto se s nimi dá dobře a konstruktivně pracovat. Navíc jsem po létech mé práce nabyla zjištění, že pokud žena není ničí partnerka, či manželka, tak jí většinou zůstává ještě role matky. Ale pokud muže již nepodporuje žádná žena, dcera, ani matka, tak mu zbývá pouze pozice dobrého pracovníka v nějaké profesi. Ale tyto pozice jsou dnes nejisté, zvláště pro odborníky. Na pracovištích nejsou dnes příliš schopní lidé příliš oblíbeni. Přivítala bych tedy větší počet mužské klientely.

Výklad snů – Práce se sny – jedná se o individuální výklad snů a jejich rozlišování. Práce s klienty, kteří prožili klinickou smrt, nebo náhlý odchod svého blízkého. V akutních případech lze zprostředkovat kontakt s tím, kdo již není mezi námi.Pracuji s prolínáním dvou světů s důrazem na to, co člověka přesahuje. Snažím se své klienty dlouhodobě vést k pohledu na jejich život z jiného úhlu, než jsou navyklí nebo naučení výchovou, nebo společností. Doporučuji vedení deníku, kde si sny můžete zapisovat pro běžný případ zapomenutí.

Původní plán duše – neboli osud není něco, co by člověk obdržel nevědomě, nýbrž je to plán, který si duše tvoří před narozením v naprosto bdělém stavu. I když procházíme po čtvrtém roce života zapomněním na tento plán, neznamená to, že se jím neřídíme. Naopak ho vnímáme jako to, co musíme udělat, přesto že to mnohdy nemá logiku, nebo to může být pro náš vývoj i nebezpečné. Při alespoň částečném pochopení našeho plánu, však můžeme zmírnit následky karmy.

Horoskop – astrologie je královská věda, která nemůže zklamat. I zde je možné odečíst tzv. původní plán duše, neboli častěji nazýváno – osud. Důležité jsou rovněž partnerské domy, kde nejlépe vidíme druh a typ partnera, nikoliv o kterém sníme, ale kterého potřebujeme pro svůj vývoj a vyrovnání vztahových dluhů. V případě časových možností a dispozicemi klienta, používám také astro-mytologii. Z horoskopu lze poměrně dobře odhadnout vhodnou profesní kariéru nejen pro klienta, ale i pro jeho dítě, které se rozhoduje o druhu studia.

Homeopatie – mám praxi nejen s léčením dlouhodobých potíží duševního rázu, ale také lze u mne homeopaticky řešit různé závislosti, vztahové potíže, chybné duševní programy získané v dětství i později.

Minulé životy – mnohé dlouhodobé potíže, závislosti a nezdravé vztahy mají původ v našich minulých životech. Jedná se o zvláště patologické a toxické vztahy, které pokud nejsou pochopeny ve všech souvislostech, není možné je jen tak ukončit. I několik let po rozchodu můžeme být s druhým člověk stále spojeni v myšlenkách. Pokud se podaří osvětlit příčina tohoto jevu, je to velmi osvobozující. Ukončení našich patologických vztahů se mnohdy nekoná ani rozvodem, ani rozchodem, ani odstěhováním se do ciziny, či změnou bydliště. Příčina je často v předešlé inkarnaci.

Dlouhodobé patologico-toxické vztahy – a možnost prevence sebeničení již v jejich počátcích. Možnost zbavení se programu oběti vyžaduje delší terapeutickou práci, ale jistě se vyplatí.

Vyčištění aury skrze drahokamové hole – Pracuji s holemi, jež byly vyrobeny v Tibetu tibetskými mnichy.
Mají blahodárný účinek na zklidnění a selekci myšlenek, včetně posílení správné hierarchie našich hodnot.
Hole dokáží detekovat rovněž postižené místo na fyzickém těle. Regenerují se staré rány a zranění.
Rovněž je toto ošetření vhodné po operaci.

Energetická očista vašeho prostoru, kde trávíte většinu vašeho života. Čili je to domácnost, kde uléháme a vstáváme do nového dne. Energeticky znečištěné prostředí může pocházet z různých zdrojů. Spousta domů i sídlišť dnes stojí na pohřebištích, či původních svatyních. Mnozí lidé však mylně těmto entitám přikládají větší význam, nežli vztahům s živými lidmi.

Závislosti – většina z nás trpí jistými závislostmi, ale ne všechny jsou vyloženě likvidační a viditelné na první pohled.

Závislost na osobě tzv. blízké může být stejně závažný problém, jako závislost na velmi rozšířené látce a tou je alkohol. Zde mohu použít poměrně vysokou úspěšnost s určitým druhem homeopatik. Léčba nemusí být závislá pouze na vůli postiženého, neboť ta bývá často oslabena totálním popřením závislosti. Léčba může být podpořena zájmem osoby blízké, nejčastěji partnerky, nebo občas i manželky.

Tarot – používám jako inspiraci a vhled do sebe sama pro samotného klienta. Co se týče věštění budoucnosti, tak je možná, ale vždy klienta upozorňuji na to, že ho to nikam neposune, kromě ukojení jeho zvědavosti. Důležitá je hlavně přítomnost, neboť v ní můžeme zpětně přehodnotit a vyléčit také minulost, a tím je budoucnost zkvalitněna automaticky. Určité zásadní body na osudové cestě jsou čitelné různými metodami, ale tuto schopnost nepovažuji za v mé práci za důležitou. Určité události se nám v životě stát musí, ať už se to ve věštbě dozvíme, nebo nikoliv. Důležitější je, na jaké jsme úrovni v momentu, kdy se nám dějí osudové změny, a to, jak je pojmeme, pochopíme, vyhodnotíme a jak se k nim postavíme. A v reakci na osud máme možnost projevu svobodné vůle.

Možnost  komunikace s osobami, s nimiž se z různých důvodů nemůžeme setkat

Konzultace tel: 723 755 144

Telefonická konzultace

s tím, že se v předem domluvený čas nacházím v pracovně, kde mám vše potřebné pro mou práci, a klient si též najde místo a čas, kdy bude sám.

Objednací lhůty pro tuto službu nejsou dlouhé, a konzultaci se snažím v případě nutnosti poskytnout tentýž, nebo následující den. Tento způsob konzultace je vhodný též pro klienty, kteří mne navštěvují dlouhodobě.

Pokud ale bydlíte ve větší vzdálenosti, nebo se nacházíte z jakýchkoliv důvodů v cizině, je tel. konzultace možná také.

A to obzvláště ve VYPJATÉ KRIZOVÉ SITUACI, kdy vás již obtěžují myšlenky na nějaký způsob sebepoškození.
Místo pobytu klienta pak nehraje roli.

Vhodné je vlastnit aplikaci WhatsApp nebo Messenger pro zaslání výstupních informací, včetně fotografií a popisu.

Osobní konzultace

Osobní setkání probíhá v mé pracovně na adrese
Solná cesta 258 v Uherském Hradišti

Osobní setkání je vhodné pro klienty při prvním setkání.
Objednací lhůty jsou zde delší. Zde preferuji dopolední hodiny:
Pondělí – Pátek …… 8:00 – 13:00

Pokud klient pochopí, že musí na sobě pracovat také sám a dlouhodobě, není pak problém uskutečňovat následné telefonické konzultace.

Kontaktovat mne můžete na tel: 723 755 144


Pro běžnou komunikaci používám stále obyčejnou NOKII, kde přijímám hovory a sms, které si vždy čtu a odpovím.
Delší zprávy typu MMS posílejte prosím pouze na WhatsApp , nebo na Messenger, kde tzv. chytrý telefon používám.